Boeken

Waartoe is Nederland op aarde? (2017) - Gabriël van den Brink (red.)

Nu verkrijgbaar. Als het gaat om de Nederlandse identiteit valt de publieke opinie in twee kampen uiteen. Volgens de ene kant wordt het eigene van Nederland door ontwikkelingen als globalisering of migratiestromen bedreigd. Aan de andere kant van het spectrum betwijfelt men of er überhaupt een Nederlandse identiteit bestaat. In het huidige, gepolariseerde landschap levert Centrum Ethòs met deze bundel een bijdrage aan het debat. Hoe houden eigenheid en diversiteit met elkaar verband? Hoe werkt het verleden van ons land door op onze verwachtingen van de toekomst? Over deze en andere urgentie vragen gaat 'Waartoe is Nederland op aarde?'.

De bundel is een verzameling van essays over de problematiek van de Nederlandse identiteit. In het slothoofdstuk wordt bovendien de blik naar de toekomst gericht en staat de vraag centraal: welke bijdrage kan Nederland in de komende periode aan de wereld leveren? Met bijdragen van o.a. Ad Verbrugge, Haroon Sheikh, Jelle van Baardewijk, Govert Buijs en Gabriël van de Brink.

Onderwijs in tijden van Digitalisering (2017) - Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk (redactie)

Nu verkrijgbaar. Heeft het zin om kinderen van jongs af aan te leren programmeren? Verandert ons denken door het gebruik van computers? Wat zijn de schaduwkanten van computers in de collegezaal? Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk vroegen wetenschappers, intellectuelen en leraren hun mening over de zin en onzin van digitalisering in het onderwijs. In deze bundel komen zowel voor- als tegenstanders van digitale middelen in het onderwijs aan het woord. Al met al biedt het boek een fris tegengeluid tegen al de hoge verwachtingen die men van innovaties heeft. Aan de bundel werkten onder anderen mee: Sebastien Valkenberg, Diederik Boomsma, Johannes Visser, Theodore Dalrymple en Aleid Truijens. Naar verkoper

Overdenkingen (2017) - Emanuel Rutten

Onlangs verscheen een nieuw boek van Emanuel Rutten, getiteld "Overdenkingen". Hierin zijn een verzameling wijsgerige bijdragen van Rutten van de afgelopen jaren gebundeld die specifiek betrekking hebben op zijn denken over het christelijk geloof. Deze bijdragen handelen over de vraag naar de redelijkheid van het geloof in God, het lijden in de wereld, het persoonlijk christelijke leven, en meer in het algemeen over het christendom als wereldbeschouwing. Naar verkoper

De Opkomst van het Oosten (2016) - Haroon Sheikh

De opkomst van het Oosten is een onorthodox boek over de geopolitieke verschuiving naar het oosten, bedoeld voor iedereen die de verhoudingen in onze hedendaagse, snel veranderende wereld wil begrijpen.

Overal om ons heen zien we een wereld in transitie: van de eurocrisis en de terugkeer van een machtig Rusland tot de onrust in het Midden-Oosten en de economische opkomst van China. Volgens Haroon Sheikh zijn het tekenen van het einde van het Atlantische tijdperk. Eeuwenlang lag het zwaartepunt van de wereld bij de westerse landen die de Atlantische Oceaan domineerden. Op dit moment verschuift de macht naar het  Oosten.

In Duitsland, Oost-Europa, Rusland, Turkije, Iran en China onderzoekt Sheikh de economische en geopolitieke veranderingen die op de Euraziatische vlakte plaatsvinden. Oude tradities, rijken en handelsnetwerken als de Zijderoute worden in dit gebied nieuw leven ingeblazen. De opkomst van het Oosten is een studie naar de contouren van de nieuwe wereldorde, bedoeld voor iedereen die de verhoudingen in onze hedendaagse, snel veranderende wereld wil begrijpen. Naar verkoper

 

Ontzuilde bezieling (2016) - Govert Buijs en Jan Hoogland

In Ontzuilde bezieling maken Govert Buijs en Jan Hoogland de balans op: hoe staat het heden ten dage met de civil society?

Van oudsher kent Nederland een sterke burgerlijke maatschappij. Vaak gemotiveerd door religieuze motieven en vanuit de geloofsgemeenschap droegen burgers bij aan de bloei van de samenleving. Uiteindelijk resulteerde deze ontwikkeling in ons land tot de welbekende zuilen. Maar hoe staat het aan het begin van de 21e eeuw met de civil society? Is er nog sprake vaan bezielende kracht die uitgaat van maarschappelijke organisaties? Zijn wij aan ons individualisme ten prooi gevallen of is er sprake van hernieuwde, nu ontzuilde, bezieling die bijdraagt aan nieuwe gemeenschapszin en een nieuwe, krachtige civil society, in een participatiesamenleving?

Naar verkoper

Nuchtere betogen over religie (2015) - Govert Buijs e.a.

In de bundel Nuchtere betogen over religie schrijven diverse auteurs - waaronder Govert Buijs - over de relatie tussen religie en het publieke domein. Op welke manier heeft godsdienst invloed op de manier waarop wij samenleven?

Auteurs vanuit allerlei verschillende disciplines - van journalisten tot filosofen en van sociologen tot rechtsgeleerden - houden traditionele denkbeelden over de publieke rol van religie kritisch tegen het licht. In alle nuchterheid, met meer nadruk op de feiten dan op oordelen. Is geweld inherent aan godsdienst? Verhoudt religie zich slecht tot de gelijkheid van man en vrouw? Is de islam onverenigbaar met democratie? Zou het vrijwilligerswerk zonder de inzet van gelovigen inderdaad niets voorstellen? Deze en vele andere brandende kwesties komen aan bod.

En dus bestaat God (2015) - Emanuel Rutten & Jeroen de Ridder

Veel mensen denken dat het onlogisch of onredelijk is om in God te geloven. Dit boek van Emanuel Rutten en Jeroen de Ridder laat zien dat dat beeld achterhaald is. Het biedt een overzicht van de beste argumenten voor het bestaan van God, inclusief een aantal nieuwe argumenten die de laatste decennia in deze filosofische discussie naar voren zijn gekomen. Beknopt en glashelder, toegankelijk zowel voor niet filosofisch geschoolde lezers als voor vakmensen.

Waartoe is de universiteit op aarde? (2014) - Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk (redactie)

De universiteit staat ter discussie. Hoogleraren, docenten en studenten laten hun stem horen. De economisering wordt aan de kaak gesteld en de kritiek ten aanzien van de huidige publicatiecultuur groeit. Het wetenschappelijke en maatschappelijke nut ervan wordt betwijfeld - dat vindt inmiddels ook het bedrijfsleven. De nadruk op onderzoek en de enorme groei van het aantal studenten gaan bovendien ten koste van de kwaliteit van onderwijs. Academische vorming en vrijheid zijn in het geding!

Het is tijd de balans op te maken. Wat is er de afgelopen decennia gebeurd met de universiteit? Wat is er misgegaan en hoe kan het beter? Kortom: Waartoe is de universiteit op aarde?

Ad Verbrugge en Jelle van Baardewijk nodigden voor dit boek vele prominenten uit om zich over deze vragen te buigen. Naar verkoper

 

De Lage Landen en het Hogere (2012) - Gabriël van den Brink (red.)

De Lage Landen en het Hoger is de vrucht van een uitgebreide studie van Gabriël van den Brink en anderen naar Nederlanders en het hogere.

Wie vluchtig de politiek en media volgt lijkt al snel te moeten concluderen: in Nederland woont een cynisch en egoïstisch volk. Spirituele motieven en hogere idealen lijken in onze samenleving nauwelijks nog een rol te spelen. Uit onderzoek 'De Lage Landen en het Hogere: De betekenis van geestelijke beginselen in het moderne bestaan' blijkt het tegendeel. Vergeleken met andere landen lopen Nederlanders juist voorop als het gaat om geestelijk engagement. Daarmee schept het niet alleen een ander beeld dan gebruikelijk; het biedt ook hoop aan allen die het gangbare cynisme afwijzen. Naar verkoper

Binnenkort wordt deze lijst verder aangevuld met reeds verschenen boeken van de leden van Centrum Èthos.