Waarom deze studie?

In deze master wordt het verband tussen hedendaagse vraagstukken en de dynamiek van cultuur uitgelicht en haar invloed vanuit filosofisch oogpunt benaderd. De grote vraagstukken van deze tijd worden aan de orde gesteld vanuit een cultuurfilosofisch perspectief, met een zekere nadruk op de zogenoemde continentale traditie: van Aristoteles, Hegel en Heidegger tot Taylor, Arendt en Zizek. Filosofische reflectie wordt daarbij gecombineerd met vakwetenschappelijke kennis en praktische wijsheid. Op die manier krijg je inzicht in deze culturele dimensie van hedendaagse ontwikkelingen en ben je in staat om een beredeneerde inschatting te maken hoe je daarop beleidsmatig en bestuurlijk het best kunt inspelen. Naast de filosofisch-theoretische verdieping heeft zij dus uitdrukkelijk ook een praktische meerwaarde – iets waaraan in deze tijd steeds meer behoefte is! De master Filosofie van Cultuur en Bestuur is dan ook bedoeld voor studenten en professionals die een serieuze filosofische interesse combineren met een interesse voor de veelzijdige culturele, bestuurlijke en economische werkelijkheid waarin wij leven.

Wat leer je bij deze master?

Doelstelling van deze opleiding is studenten inzicht verschaffen in de dynamiek van cultuur, techniek en economie en de normatieve dimensie van de maatschappelijke transformaties die daarmee gepaard gaat. Historische, sociologische en economische kennis wordt samengebracht in een cultuurfilosofische benadering waarin de nadruk ligt op het leren herkennen van tendensen in hedendaagse gebeurtenissen, het aansprekend onder woorden brengen daarvan en het ontwikkelen van een brede historische en systematisch onderbouwde filosofische visie op onze tijd. Studenten verwerven op die manier een uniek filosofisch instrumentarium waarmee ze ook in de praktijk aan de slag kunnen. Om die reden is deze master niet alleen geschikt voor de studenten met een wijsgerig theoretische interesse, maar ook voor hen die deze master meer met het oog op haar praktische toepassing volgen. Als zodanig is zij bovendien zeer geschikt voor (toekomstige) bestuurders, diplomaten en beleidsmakers die zich op een fundamentele manier willen bezinnen op hedendaagse maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.

De ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid van studenten speelt een integrale rol in de opleiding. Gegeven het huidige academische wijsgerige landschap is deze extra aandacht voor de Nederlandse taal uniek.